Name Entry Gr A1 A2 A3 A4 Minor 1 Minor 2 Quiz
 Abhinav Nilratna        2000097 1 6 7 8    14.5 8 13.5
 Ankit Mathur            2000101 1 7 8 9 8 12 16 11.5
 Divij Kumar             2000109 1 6 8 9 8 10 14.5 13.5
 Hemant Gupta            2000113 1 7 8 9 8 10 13 13.5
 Mayank Agarwal          2000117 1 8 8 9 8 20.5 18 12
 Neha Jain               2000121 1 7 7 8 8 27 18 16.5
 Noopur                  2000125 1 6 6 8 8 7 11.5 8.5
 Raj Bhadur Singh         2000129 1 6 6 6 7 4 5 4
 Samuel Wangdi Bhutia      2000133 1 7 5 8 8 5.5 6.5 6
 Sunil Kumar Sanchoria     2000137 1 7 8 8 8 10 16 8.5
 Vinay Tandon             2000141 1 7  M 7 7 10 4 14.5
 Abhishek Agarwal        2000375 1 7 8 9 8 9.5 1 6.5
 Avinash Prasad          2000379 1 7 9 9 8 16.5 19 14.5
 Gaurav Gupta            2000383 1       8 7 9.5 5.5 6
 Nitin Singh             2000387 1 7 5 9 9 14 20.5 8.5
 Ram Singla               2000391 1 7 7 9 9 15 19.5 11
 Amit Gupta              2000421 1 0 5 8 8 6.5 10.5 12
 Anuradha Beniwal        2000423 1 6 6 9 8 6 8 11.5
 Ashwani Singh           2000425 1 5 5 9 8 13 3 1
 Avneet Bansal           2000427 1 8 7 9 8 11 12      
 Gauravdeep Singh Sagar  2000429 1 5 6 8    11 10 14
 Naorem Maniratnam Singh 2000433 1 7 6 8 8 19.5 10 11.5
 Pranav Bhardwaj         2000435 1             7.5 2 0
 Rahul Gupta              2000437 1 7 5 8    9 13.5      
 Ripudaman Singh           2000441 1 6 8 9 5 10.5 9 17
 Varun Sud                2000443 1 6 7 9 8 3.5 12.5      
 Vipul Goel               2000445 1 7 8 8 8 4.5 5      
 Rajeev Ranjan Meena       2000446 1 6 0               
 Abhishek Marwah          2000098 2 7 8 9 8 15.5 26 15
 Ankur Agiwal            2000102 2 8 9 7 7 19 23 15
 Bhavjit Singh Walha     2000106 2 7 7 9 8 16.5 21 17
 Dushyant Kumar          2000110 2                     
 Hirday Nandan           2000114 2    5 5 7 12.7 7 7.5
 Mohd. Nabil Quadri      2000118 2 7 7 9 8 5.5 18 20
 Nipun Kwatra            2000122 2 7 7 9 8 26.5 23      
 Parakram Khandpur        2000126 2 6 7 9 9 18 16      
 Rishi Saket              2000130 2 8 8 9 8 19.5 12 15.5
 Satish Kumar Mittal       2000134 2 6 8 8 8 9.5 9      
 Varun Gupta              2000138 2 7 8 9 9 22 18 16
 Ajit                    2000376 2    5 8    10 0 14
 Bendangsangba Imchen    2000380 2 6 6 8 8 8.5 9 12
 Harsh Dhand             2000384 2 8 8 9 9 17 20.5 20
 Pankaj Garg              2000388 2 6 8 9 8 8.5 13.5 10.5
 Ravi Kumar Rathore        2000392 2 6 7 8 7 8 9 7
 Adheesh                 2000420 2             12 0      
 Ankur Bhargava          2000422 2 7 5 9 9 18.5 21 7.5
 Arun Kumar Kulshreshta  2000424 2    5 9    4 6 9.5
 Asim Prakash            2000426 2 7 8       11 8.5      
 Deepinder Goyal         2000428 2 5 7 9 8 10.5 12.5 13
 Gaurav Malhotra         2000430 2 7 8 9 8 10.5 19.5 14.5
 Neha                    2000434 2 7 7 8 8 8 6.5 11
 Raghav Bansal            2000436 2 6 7 8    12 7 12
 Rajat Mangla             2000438 2 6 7 8    12 11 7
 Ravi Sharma              2000440 2 6 6 7 7 14 7.5 13
 Smarth Agarwal           2000442 2 7 6 9 8 14.5 13.5 11.5
 Vinayak Vasant Dixit      2000444 2 6 7 9 8 12.5 8 13.5
 Ratan Lal Meena          2000447 2 6 5 8    8 2.5 9
 Amitabh Basu            2000099 3 6 7 9 9 16.5 13          
 Apurv Anand             2000103 3 6 8 9 8 14.5 14 13
 Bholi Bhushan Patra      2000107 3 0 5 8 6 8.5 2 6
 Gagan Goel              2000111 3 7 7 9 8 20 13          
 Lokendra Kumar Meena     2000115 3 6 7 8 8 10.5 11 3
 Mukesh Kumar Suman        2000119 3             0          
 Prashant Shivaram Hegde  2000127 3 7 8 9 8 3.5 10          
 Ruchir Bindal            2000131 3 6 6 9 9 15 18 13
 Siddharth R Chandrasekar 2000135 3 6 6 9    10 11 9.5
 Vidyesh Kumar Jha         2000139 3 6 5 8 8 11.5 4 12
 Amit Khemka             2000377 3 7 6 9 8 13.5 6 13
 Devashish Bhattacharjee 2000381 3 7 7 9 8 26 19 13
 Madhur Singhal          2000385 3 6 7 9 8 7.5 7 14
 Pranav Singh             2000389 3 8 7 9 9 17 18          
 Rishi Kumar              2000393 3 7 5 9 8 8.5 12 14
 Aastha Jain             2000096 4 7 6 8 7 9.5 22 18
 Ankit Agarwal           2000100 4 7 7 9 8 16.5 29.5 13.5
 Dhruv Kumar Mahajan 2000108 4 7 7 8 8 10.5 23
 Gaurav Bansal           2000112 4 7 8 9    19.5 23 15.5
 Mallesh M Pai           2000116 4 6 7 9 9 15.5 11.5          
 MVS Padmini             2000120 4 7 7 8 8 24 20.5          
 Nitin Gupta             2000124 4 7 8 9 8 12.5 21 17
 Rahul Deb                2000128 4 6 6 8 8 18.5 4 17
 Sachin Bansal            2000132 4 7 6 9    14.5 19.5 17
 Sumit Jain               2000136 4 7 7 9 8 15.5 18          
 Vinay Gupta              2000140 4 7 8 8 8 10 11          
 Abhay Negi              2000374 4 6 7 8 7 14 5
 Anish Bansal            2000378 4 7 7 9 8 13 20          
 Gajinder Singh          2000382 4 7 5 8 8 29.5 20 18.5
 Mohit Bhatia            2000386 4 7 6 9 9 14 9 16.5
 Prashant Goswami          2000390 4 5 5 7 7 7 20.5          
 Parag Kumar Chaudhuri       2000rcs007    ---   9 8 8 9 18.5 22 14