Minor I Minor II Major Class Participation Project Total
20 40 25 10 40 100
Prem Piyush Goyal 4 0 3 5 24 33.66667
Abhishek Agrawal 9 3 3.75 4 24 36.75
Ankush Gupta 7 1 5.75 4 24 37.08333
Gaurav Gupta 12 2 7.25 4 24 41.08333
Varun Nayyar 12 5 7.75 4 24 42.83333
Ankit Gupta 10 8 11 5 24 47.5
Manoj Agarwal 9 7 8 7 26 47.66667
Deepti Bhatnagar 9 17 8 5 24 47.83333
Rahul Mallik 0 9 9 6 30 48.75
Vaibhav 9 5 6 8 34 53.83333
Manish Pal 11 9 7 7 32 54.33333
Shruti Garg 9 11 10.5 4 32 54.83333
S. Arun Nair 8.25 10 7 8 34 56.60417
Dheeraj Mehra 9 15 6.25 8 34 58.25
Shobhit Saxena 12 14 10 8 30 58.83333
Akram Khan 8.25 14 7.75 6 36 59.02083
Rohan Paul 8.25 11 11.5 8 34 61.52083
Abhinav Golas 8.25 18 11.5 8 32 62.4375
Anjul Patney 8 22 13 10 30 65.5
Nitin Jain  8.25 16 13.5 10 32 65.60417
Snigdha 8.25 22 11 7 36 66.60417
Rohan Choudhary 9 15 20.25 6 32 68.25
Avanish Kushal 16 22 11.25 6 36 69.08333